สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
านป้องกันปราบปราม

พ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ  สุริยศักดิ์ภูบดี

ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ประมวล  กลัดทอง
รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ต.วานิต  ดอกผึ้ง
สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.สมคิด  มั่นเหมาะ ร.ต.อ.สัญญา  บุญหลังค์ ร.ต.อ.จรัล  บัวพิมพ์ ร.ต.อ.มงคล  พิณนา
ร.ต.อ.สมบัติ คำปวนสาย ร.ต.อ.ภราดรณ์  อยู่มา ร.ต.อ.จเร  ขุมเพ็ชร

ร.ต.อ.พงศักดิ์  

คงประจักษ์

ร.ต.อ.ประชากร  หลานวงษ์

ร.ต.ต.สุรศักดิ์  ทิมทอง

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สวรรคโลก
สายตรวจรถยนต์
ด.ต.บุรี  ค้าไม้ ด.ต.หงส์ฟ้า  มั่งคั่ง
ด.ต.ชัยณรงค์  แหลมหลัก
สายตรวจรถจักรยานยนต์
ด.ต.สนั่น  ประสงค์ทรัพย์ ด.ต.สุรศักดิ์  ชลทา ด.ต.ต่อสกุล  ภู่แย้ม ด.ต.มานัด  กันทา

ต.ต.สราวุฒิ  สิทธิพันธ์

ด.ต.อัครเดช  ล้อมวงศ์ ด.ต.ยงยุทธ  นุสนธ์

ด.ต.อิทธิเชษฐ์ 

ธนพันธ์ุท่าช้าง

ด.ต.ครรชิต  น้อยหล่อง ด.ต.จักร์  โตนดดง ด.ต.สุรัด  ศรีบัว ด.ต.ไพรฑูล  บุตรลพ
สายตรวจตำบลในเมือง
ร.ต.อ.สาละวิน  เถื่อนถ้ำ ร.ต.ต.สานิต  โพธิ์น้อย ด.ต.เผด็จ  จันทระ
สายตรวจตำบลนาทุ่ง
ร.ต.อ.สัญญา  บุญหลัง ร.ต.อ.วิรัต  โตทองสุข ด.ต.พลอย  เหรียญทศ
สายตรวจตำบลเมืองบางยม
ร.ต.ท.บุญเทียน  ระบอบ ด.ต.สมใจ  เกิดที่สุด ด.ต.ธนกร  ศรีเมือง
สายตรวจตำบลคลองกระจง
ร.ต.ท.พนม  มงคลพันธ์ ด.ต.วรชัย  นวลเอี่ยม ด.ต.สังข์  เชื้อผู้ดี
สายตรวจตำบลป่ากุมเกาะ
ร.ต.ท.วิจิตร  เหมยมณีวรรณ ด.ต.มานพ  ทองอยู่ ด.ต.เสน่ห์  ขาวซัง
สายตรวจตำบลย่านยาว
ร.ต.ต.สุรศักดิ์  ทิมทอง ด.ต.ชยพล  สอนวิจารณ์ ด.ต.ภิรมย์  บัวพิมพ์
สายตรวจตำบลปากน้ำ
ร.ต.ต.ถวิล  เกี่ยวพันธ์ ร.ต.ต.มานิต  แว่นฟ้า ด.ต.วินัย  จินดาเลิศ
สายตรวจตำบลคลองยาง
ร.ต.ท.ณรงค์  เสาฝั้น ด.ต.สุรินทร์  ต๊ะแก้ว
สายตรวจตำบลวังไม้ขอน
ร.ต.ต.คะเนย์  นาคสวัสดิ์ ด.ต.อำนวย  คำดี
สายตรวจธนาคาร
ร.ต.ท.สม  หงษ์นันท์
งานธุรการป้องกันปราบปราม
ร.ต.อ.ประเสริฐ  เปียสันเทียะ ด.ต.อักษร  พัฒนชัยวงศ์

ด.ต.ทวิช  จันทร์เกสร

ด.ต.ชัยณรงค์ คล้ายสุวรรณ
ตำรวจประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
ร.ต.ต.กิตติ์ดำรง  ธีรวรกุล ร.ต.ต.เรืองวิทย์  ยานะกุล

ด.ต.สุขาน

มะโนจันทร์

ด.ต.เสกสรร  

คำภิระยศ

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
ร.ต.อ.ศานิต  เนืองนิตย์ ด.ต.ยุทธ  อุ่ยอุ้ย ด.ต.ณรงค์  มิ่งเมือง ด.ต.วิชาญ  บัวสด
ปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.พิเชษฐ์  ยิ้มมี ด.ต.หญิง จิระภา  มั่นหมาย ด.ต.ดอกรัก  สังข์ท้วม ด.ต.นิยม  ทองอยู่
ด.ต.สราวุธ  ศรีเนตร จ.ส.ต.ตะวัน  อินดี
ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี
ร.ต.ต.จรัล  พุ่มพวง

ร.ต.ต.วีรศักดิ์  สร้อยสวาท

ร.ต.ต.ธนพล  เชิดชู

ประชาสัมพันธ์
ด.ต.หญิง พรพิมล ปัจฉิม
view