สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.อ.สมชาย  ชำนิ

ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.รัง  ดาวดึงษ์
รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ต.สาธิต  ไชยแก้ว
สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.สมคิด  มั่นเหมาะ ร.ต.อ.ดำรง  อินปรางค์ ร.ต.อ.สัญญา  บุญหลัง ร.ต.อ.จรัล  บัวพิมพ์
ร.ต.อ.มงคล  พิณนา ร.ต.อ.สมบัติ คำปวนสาย ร.ต.อ.สุรศักดิ์  นักเรียน ร.ต.อ.ภราดรณ์  อยู่มา
ร.ต.อ.ถาวร  อินตรี ร.ต.อ.จเร  ขุมเพชร

ร.ต.อ.พงศักดิ์  

คงประจักษ์

ร.ต.อ.ประชากร  

หลานวงษ์

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สวรรคโลก
สายตรวจรถยนต์
ด.ต.วินัย  จืนดาเลิศ ด.ต.หงส์ฟ้า  มั่งคั่ง
ด.ต.ชัยณรงค์  แหลมหลัก
สายตรวจรถจักรยานยนต์
ด.ต.สนั่น  ประสงค์ทรัพย์ ด.ต.สุรศักดิ์  ชลทา ด.ต.ต่อสกุล  ภู่แย้ม ด.ต.มานัด  กันทา

จ.ส.ต.ชัยณรงค์

คล้ายสุวรรณ

ด.ต.อัครเดช  ล้อมวงศ์ ด.ต.ยงยุทธ  นุสนธ์

ด.ต.อิทธิเชษฐ์ 

ธนพันธ์ุท่าช้าง

ด.ต.ครรชิต  น้อยหล่อง ด.ต.จักร์  โตนดดง ด.ต.สุรัด  ศรีบัว ด.ต.ไพรฑูล  บุตรลพ
สายตรวจตำบลในเมือง
ร.ต.อ.สาละวิน  เถื่อนถ้ำ ร.ต.ต.สานิต  โพธิ์น้อย ด.ต.เผด็จ  จันทระ
สายตรวจตำบลนาทุ่ง
ร.ต.ท.วิรัต  โตทองสุข ร.ต.ต.วีรศักดิ์  สร้อยสวาท ด.ต.สราวุฒิ  สิทธิพันธ์
สายตรวจตำบลเมืองบางยม
ร.ต.ท.บุญเทียน  ระบอบ ด.ต.สมใจ  เกิดที่สุด ด.ต.ธนกร  ศรีเมือง ด.ต.ทวิช  จันทร์เกสร
สายตรวจตำบลคลองกระจง
ร.ต.ท.พนม  มงคลพันธ์ ด.ต.วรชัย  นวลเอี่ยม ด.ต.สังข์  เชื้อผู้ดี
สายตรวจตำบลป่ากุมเกาะ
ร.ต.ท.วิจิตร  เหมยมณีวรรณ ด.ต.มานพ  ทองอยู่ ด.ต.เสน่ห์  ขาวซัง
สายตรวจตำบลย่านยาว
ร.ต.ต.จรัล  พุ่มพวง ด.ต.ชยพล  สอนวิจารณ์ ด.ต.ภิรมย์  บัวพิมพ์
สายตรวจตำบลปากน้ำ
ร.ต.ต.ถวิล  เกี่ยวพันธ์ ร.ต.ต.มานิต  แว่นฟ้า ด.ต.บุรี  ค้าไม้
สายตรวจตำบลคลองยาง
ร.ต.ท.ณรงค์  เสาฝั้น ด.ต.มนัส  ขำน้อย ด.ต.สุรินทร์  ต๊ะแก้ว
สายตรวจตำบลวังไม้ขอน
ร.ต.ต.คะเนย์  นาคสวัสดิ์ ด.ต.อำนวย  คำดี
สายตรวจธนาคาร
ร.ต.ท.สม  หงษ์นันท์ ด.ต.สุขาน  มะโนจันทร์ ด.ต.พลอย  เหรียญทศ
งานธุรการป้องกันปราบปราม
ร.ต.อ.ประเสริฐ  เปียสันเทียะ ด.ต.อักษร  พัฒนชัยวงศ์

ตำรวจประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
ร.ต.ต.กิตติ์ดำรง  ธีรวรกุล ร.ต.ต.เรืองวิทย์  ยานะกุล

ด.ต.สุรวัช

ฉัตรวชิรพฤกษ์

ด.ต.เสกสรร  

คำภิระยศ

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
ร.ต.อ.ศานิต  เนืองนิตย์ ด.ต.ยุทธ  อุ่ยอุ้ย ด.ต.ณรงค์  มิ่งเมือง ด.ต.วิชาญ  บัวสด
ปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.พิเชษฐ์  ยิ้มมี ด.ต.หญิง จิระภา  มั่นหมาย ด.ต.ดอกรัก  สังข์ท้วม ด.ต.นิยม  ทองอยู่
ด.ต.สราวุธ  ศรีเนตร จ.ส.ต.ตะวัน  อินดี
ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี
ร.ต.อ.สมาน  กสิกิจ

ร.ต.ท.นุโชติ  

นาคคชฤทธิ์

ด.ต.ธนพล  เชิดชู

ประชาสัมพันธ์
ด.ต.หญิง พรพิมล ปัจฉิม
view