สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พันธกิจ

1.ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
2.ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3.ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
4.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยบริหารที่จัดการที่ดี
6.ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

view