สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรม
และให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายของงานตำรวจ คือ ความพึงพอใจของประชาชน

view